Брачно - семейное право в Беларуси XVI в. - разное по гражданскому праву

 

Тезисы:

  • Довнар Т.И., Шелкопляс В.А. Государство и право Беларуси в XIV - XVI вв. Мн., 1993.
  • Субсiдыярныя, дактрынальныяi заканадаучыя крынiцы права Беларусi у XVI ст.
  • Роля Iнстытутау Шлюбу I Сям’i, Сiстэма Права Беларускага Грамадства.
  • Наконт маёмасных i асабiстых правоу Статуты не змяшчаюць абмежаванняу.
  • Пра тое, што гэтая падстава улiчвалася у гарадах Беларусi, сведчаць судовыя кнiгi магiстратау.
  • Маёмаснае забеспячэнне правоу жанчын.
  • Гэтыя iнстытуты былi больш урэгуляваныя у заканадаустве Беларусi, чым, напрыклад, Польшчы.
  • Дзербiна Г. Права iсям’я Беларусi эпохi Рэнесансу.
  • Доунар Т.I. Грамадзянскае права феадальнай Беларусi XIV - XVI вв. Мн., 1997.
  • Юхо I.А. Кароткi нарыс гiсторыi дзяржавы i права Беларусi Мн., 1992.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные разные работы по гражданскому праву